Om een veelzijdiger indruk te krijgen van de zaken die ons bezighouden, neem s.v.p. ook een kijkje op de pagina 'Beleidsplan', subpagina 'Stichting Randbelang actief'.
Klik hier.Update 18-04-2023

Een AZC op Westelijke Randweg 1?

Inmiddels heeft er op 12 april 2023 een "informatieavond" met weinig concrete informatie plaatsgevonden. Onderwerp was o.a. de keuze voor de Sparrenlaan en Westelijke Randweg 1 (WR1) als AZC ten behoeve van het COA. Helaas waren de twee aanwezige wethouders niet in staat om die keuze toe te lichten. Wel zegde wethouder Heijink toe dat er binnen enkele weken een lijst zou zijn met alle locaties die in principe in aanmerking komen.

De raadsleden zijn nu geïnformeerd over het geplande proces dat binnen twee maanden tot definitieve keuzes moet leiden. Dit proces ziet eruit als volgt:

Procesvoorstel ten aanzien van het regioplan locatiekeuze asielzoekerscentra Kennemerland

Zo snel mogelijk, maar in elk geval ruim voor 16 mei, wordt door het College aanvullende informatie aan de raad geleverd over locaties en motiveringen.

Op dinsdag 16 mei 2023 vindt een raadsavond over dit onderwerp plaats. De avond is openbaar en wordt als volgt vormgegeven:

19.00-20.30: informatiesessie, met de gelegenheid tot het stellen van vragen, vanuit zowel de raad als de inwoners

20.30-21.30: fractie-overleg

21.30-23.00: werksessie raad-college, waarin de raad kaders, wensen en bedenkingen kan meegeven die door het college kunnen worden gebruikt als input voor het nieuw op te stellen raadsvoorstel

Op dinsdag 6 juni 2023 is er een extra commissievergadering over dit onderwerp. Deze vergadering vindt in beginsel plaats met de samenstelling van de commissie Grondgebied, echter vanwege het onderwerp is iedereen welkom, en hebben fracties de mogelijkheid om tussentijds van spreker te wisselen.

Op woensdag 14 juni 2023 vindt een extra raadsvergadering plaats waarin het besluit kan worden genomen!!!
Update 31-03-2023

Op 29 maart bereikte ons het bericht dat de locatie Westelijke Randweg 1, het perceel ten zuiden van het grote transformtorstation, door het Bloemendaals college geselecteerd is als opvanglocatie voor (nu nog) 60 asielzoekers. De volgende dag was er een ingelaste raadsvergadering over deze keuze. Onze stichting beschouwt dit als een immorele stap van ons college, want deze bestuurders weten, of horen te weten, dat deze toch al onaantrekkelijke plek ongeschikt voor woningbouw bevonden is. Dit is aangetoond door een wetenschappelijk verantwoorde analyse van professor Ben Ale (klik hier). Nu zou wonen worden toegestaan voor mensen uit verre landen, terwijl hier iets meer dan twee jaar geleden woningbouw voor jonge Nederlanders werd afgewezen met als belangrijkste argument het gebrek aan veiligheid! Wij zullen ons daarom met alle mogelijke middelen blijven verzetten tegen dit voorgenomen besluit!Update 09-11-2022

Sinds 17 december 2020 is de rust gelukkig weergekeerd. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen zaken zijn die onze leefomgeving in enigerlei mate bedreigd hebben of nog steeds bedreigen. Het is ons bijvoorbeeld opgevallen dat de gemeente toestemming geeft aan bedrijven om de fraaie groenstrook parallel aan de randweg te gebruiken als stortplaats of opslagplaats van materialen en groenafval.

Zonder enig overleg met Stichting RandBelang of omwonenden over een geschikte locatie en/of de vormgeving is hier een lelijk gebouwtje geplaatst. De grond voor dit verdeelstation, of POP, werd voor de symbolische prijs van 1 euro verkocht aan Delta Fiber. Wij begrijpen het nut van het glasvezelnet, maar hadden graag mee willen denken.

Wel heeft de gemeente op verzoek van Stichting Randbelang een flink aantal heesters rond het station geplaatst met de bedoeling om het op de wat langere duur zoveel mogelijk te camoufleren. Helaas heeft men de eigen goede bedoelingen weer deels tenietgedaan door toestemming te geven aan de firma Van Baarsen Buisleidingen om pal naast het verdeelstation een grote container te plaatsen. Geen fraaie aanblik voor de passerende fietsers en voetgangers! Bovendien werd een deel van de juist aangebrachte gemeentelijke beplanting gerooid of verpletterd.

Het perceel, bekend als Westelijke Randweg 1, wordt op dit moment gebruikt als opslagterrein door grondbedrijf Paape uit Overveen. Wij denken dat dit stukje grond zo een zinvolle bestemming heeft gekregen.

Over het bewuste perceel is op 3 oktober 2022 overleg geweest tussen Stichting RandBelang en wethouder Gamri. Tijdens dit overleg hebben wij ons standpunt (wederom) kenbaar gemaakt: zie de (sub)pagina 'Stichting RandBelang actief' op deze website.Update 20-12-2020

Sinds onze oprichting op 12 november 2020, maar eigenlijk al lang daarvoor, zijn we flink aan de slag gegaan. We hebben contact gezocht met diverse bewonersgroepen uit onze buurt. Daarnaast hebben we brieven geschreven naar officiële instanties om hen te wijzen op punten die volgens ons meer aandacht of verbetering behoeven.

Ons streven is de verbetering van onze leefomgeving, maar helaas werd de laatste weken onze aandacht bijna volledig opgeslokt door het woningbouwproject dat de firma Wibaut in het noorden van onze buurt wil realiseren.

Het vreemde daarbij is dat ons gemeentebestuur zich daarbij niet opstelt als een neutrale begeleider, maar in feite als een bondgenoot van de projectontwikkelaar (voor een inkijkje, zie hier).

Wij stonden in het begin niet onwelwillend tegenover een veel bescheidener wooncomplex dan Wibaut beoogde, maar al snel werd ons duidelijk gemaakt dat er over zaken als bouwhoogte, aantallen inwoners, volume en doelgroep niet of nauwelijks te praten viel.

Doordat wij ons echter gaandeweg steeds meer in alle aspecten van het bouwplan verdiepten, kwamen wij erachter dat dit project levens in gevaar zou brengen. Het perceel Westelijke Randweg 1 ligt namelijk pal naast een transformatorstation met een aanzienlijk vermogen. Aangezien er gevaar is van explosies en enorme koeloliebranden adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een richtafstand van 50 meter!

Niet alleen de firma Wibaut, maar ook ons eigen gemeentebestuur bleef deze pas ontdekte (verzwegen?) waarheid hardnekkig ontkennen! Het laatste wapen dat zij daarvoor in stelling brachten was een rapport, in opdracht geschreven door een commercieel adviesbureau: de z.g. Veiligheidsnotitie van Peutz.

Nadat wij al gehakt van dit rapport hadden gemaakt en gebleken was dat geen enkele instantie verder de conclusie van de veiligheidsnotitie wilde ondertekenen, maakte een contraexpertise van prof. dr. B.J.M. Ale definitief duidelijk dat woningbouw op deze plek onverantwoord zou zijn (zie hier).

Terwijl het college aanvankelijk gehoopt had een beslissing te forceren door de gemeenteraad een z.g. “coördinatiebesluit” te laten nemen, voelden onze bestuurders zich nu gedwongen om dit onderdeel van de agenda af te laten voeren. Het is op dit moment onduidelijk wat er verder te gebeuren staat.