Beleidsplan

Beleidsplan van Stichting RandBelang

Stichting RandBelang zet zich in voor de behartiging en het mede ontwikkelen van een goede ruimtelijke ordening, de infrastructuur, de leefbaarheid, het goede woonklimaat en het welzijn, en alles wat daarmee samenhangt, van de huidige en toekomstige bewoners en gebruikers* in en rond dat noordoostelijk deel van het dorp Overveen dat ten zuiden begrensd wordt door de Julianalaan (N200) en het Adriaan Stoopplein, en ten westen en oosten door de Westelijke Randweg (N208) en de spoorlijn tussen Haarlem en Bloemendaal.

*Onder “gebruikers” wordt hier verstaan: tuinders, scholieren, schoolpersoneel, enz.

Werkgebied Stichting RandBelang

Opgemerkt dient te worden dat de boven genoemde en getoonde grenzen niet absoluut zijn. Het belang van de bewoners en gebruikers kan zich in sommige gevallen uitstrekken over een groter gebied.Teneinde de bovengenoemde algemene doelstelling te bereiken streeft de stichting onder meer de volgende doelen na:

A. Het verbeteren van de sociale samenhang in het werkgebied van de stichting.

B. Het verbeteren van de persoonlijke veiligheid en gezondheid van de bewoners en gebruikers in het werkgebied van de stichting.

C. Het verbeteren van situaties die de verkeersveiligheid en het parkeren betreffen.

D. Het behoud en verdere ontwikkeling van de inheemse flora en fauna in het werkgebied van de stichting.

E. De ondertunneling/overkluizing van de Westelijke Randweg vanaf de Zijlweg tot het punt waar de Randweg de spoorlijn Haarlem-Bloemendaal kruist, zodat de door deze provinciale weg veroorzaakte scheiding van delen van Overveen weer ongedaan gemaakt wordt.

F. De instandhouding en bewaking van de kwaliteit van het geluidsscherm  langs de Westelijke Randweg ter hoogte van deze locatie voor de tijd dat de randweg ter plaatse nog niet overkluisd is.

G. Het behoud van het dorpse karakter van dit deel van Overveen door ruimtelijke ontwikkelingen kritisch te volgen. De stichting beschouwt het gebied binnen de boven omschreven grenzen als een driehoek die onderdeel uitmaakt van het dorp Overveen en is van mening dat nieuwe ontwikkelingen die door hun vorm of uitstraling in strijd zijn met deze gedachte in principe onwenselijk zijn. Nieuwe bouwwerken met een hoogte van meer dan 10 meter zijn daarom niet passend; nieuwbouw moet qua vorm, grootte en hoogte passen bij de meerderheid van de bouwwerken in dit deel van Overveen. Dit geldt ook voor bouwwerken in de onmiddellijke omgeving.

H. Het behoud van de twee karakteristieke en monumentale gebouwen in onze buurt die al sinds lange tijd onlosmakelijk verbonden zijn met Overveen, te weten het Kennemer Lyceum en het gebouw van Stoops Bad.

I. Het behoud van het volkstuinencomplex ten noorden van het Kennemerpark, dat te beschouwen is als een waardevol groen accent en dat bevorderlijk is voor de flora en fauna van de hele omgeving.


Zo heeft Stichting RandBelang zich ingezet, dan wel gaat zich nog inzetten voor de volgende zaken:

1. Een verzoek aan het waterschap om baggerwerkzaamheden uit te voeren in de sloten in het gebied dat past bij de reikwijdte van de stichting.

2. Een verzoek aan de gemeente richten om een trottoir te realiseren ten behoeve van de veiligheid van voetgangers op de Willem de Zwijgerlaan. Het gaat hier met name om het stuk tussen het fietspad vanuit het Kennemerpark en de Prins Mauritslaan.

3. De mogelijkheid onderzoeken, eventueel in samenwerking met de gemeente, om zonnepanelen centraal in te kopen om zodoende zowel de duurzaamheid te bevorderen als de aanschaf goedkoper voor de bewoners te maken.

4. Het bewaken van de bouwplannen van de firma Wibaut op de locatie die bekend staat als Westelijke Randweg 1 in de zin van de nagestreefde doelen onder “G”.

5. Het kritisch volgen van kapvergunningen die in naam van anderen dan particulieren aangevraagd zijn.

6. Het bevorderen van zaken die onze omgeving verfraaien en het optreden tegen zaken die het aanzicht juist bederven.
 

De stichting krijgt haar inkomsten uit donaties, renten en eventueel andere baten. Het vermogen wordt uitsluitend besteed aan doelen die passen bij de bovengenoemde algemene doelstelling. De penningmeester ziet toe op een goede boekhouding, de besteding van de middelen is een verantwoordelijkheid van de drie bestuursleden tezamen.

Naar verwachting zullen de inkomsten van de stichting vooralsnog zeer bescheiden zijn. De baten zullen besteed worden aan o.a. het onderhouden van de eigen website, en, indien noodzakelijk, het inroepen van experts, alsmede het voeren van gerechtelijke procedures in het belang van de eigen gemeenschap. De bestuursleden zullen volgens de statuten nooit een beloning ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.